Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.

Свободные виды деятельности в Чехии: Лицензирование

Партнер рубрики:
15:12
12140

Свободные виды деятельности в Чехии: Лицензирование

Что относится к свободным видам деятельности (Živnosti volné)

 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost / Предоставление услуг в области земледелия, садоводства, содержания прудов, лесоводства и охоты;
 • Činnost odborného lesního hospodáře / Деятельность профессионального лесовода;
 • Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov / Разработка лесных хозяйственных планов и схем;
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin / Работа с репродуктивным материалом лесных древесных пород;
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) / Разведение животных и их дрессировка (за исключением животноводства);
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna / Обработка минералов, добыча торфа и грязей;
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků / Производство продовольственных продуктов;
 • Pěstitelské pálení / Самогоноварение;
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů / Производство кормов и кормовых смесей, а также дополнительных веществ и примесей;
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků / Производство текстиля, текстильных товаров, одежды и аксессуаров для одежды;
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží / Изготовление и ремонт обуви, сумок и шорных изделий; 
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků / Обработка древесины, производство изделий из дерева и соломы, а также пробковых и плетеных изделий;
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů /Производство волокон, бумаги, картона и предметов из этих материалов;
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce / Издательская и полиграфическая деятельность, переплет и копировальные работы;
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů / Производство, копирование, распространение, продажа, прокат звуковых и видеозаписей, а также производство чистых носителей информации;
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv / Производство кокса, необработанного дегтя и других твердых горючих материалов;
 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků / Производство химических веществ, волокон, препаратов и косметических средств;
 • Výroba hnojiv / Производство удобрений;
 • Výroba plastových a pryžových výrobků / Производство изделий из пластмассы и резины;
 • Výroba a zpracování skla / Производство и обработка стекла; 
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků /  Производство строительных, фарфоровых, керамических и гипсовых материалов;
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků / Производство абразивных материалов и других неметаллических изделий из минералов; 
 • Broušení technického a šperkového kamene / Шлифовка технических и драгоценных камней;
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin / Производство и обработка железа, ценных металлов и их сплавов;
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků / Производство металлоконструкций и металлических изделий;
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů / Художественная обработка металла;
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů / Внешняя отделка и сварка металла и других материалов;
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení / Производство измерительных, пробных, навигационных, оптических и фотографических приборов и оборудования;
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí / Производство электронных деталей, электрического оборудования, производство и ремонт электрических приборов, устройств и изделий, работающих на низком напряжении;
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost / Производство бытовых неэлектрических приборов;
 • Výroba strojů a zařízení / Производство машин и оборудования;
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií / Производство моторных транспортных средств, прицепов и кузовов;
 • Stavba a výroba plavidel / Судостроение;
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení / Производство, разработка, проектирование, испытание, установка, техническое обслуживание, ремонт, модификация и конструкционные изменения самолетов, их двигателей, запчастей и оборудования;
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku / Производство транспортных средств для трамвайных и железнодорожных путей, а также троллейбусов и канатных дорог;
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků / Производство велосипедов, инвалидных колясок и других безмоторных передвижных средств;
 • Výroba a opravy čalounických výrobků / Изготовление и ремонт обивки;
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků / Производство, ремонт и обслуживание спортивных товаров, игр, игрушек, детских колясок;
 • Výroba zdravotnických prostředků / Производство медицинских средств;
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření / Производство и ремонт источников ионизирующего излучения;
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů / Производство школьных и канцелярских принадлежностей (кроме изделий из бумаги), производство бижутерии, щеточных и галантерейных изделий, зонтов, сувениров;
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu / Производство других предметов обрабатывающей промышленности;
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody / Содержание водопровода и канализации, очистка и распределение воды;
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) / Работа с отходами (за исключением опасных отходов);
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti / Подготовительные и отделочные работы в области строительства, а также специализированная строительная деятельность;
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování / Стекольные работы и установка рам;
 • Zprostředkování obchodu a služeb / Посредническая деятельность в торговой области и области услуг;
 • Velkoobchod a maloobchod / Оптовая и розничная торговля;
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím / Ломбардная деятельность, а также розничная торговля товарами, бывшими в употреблении;
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství / Обслуживание автомобилей и их комплектующих;
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) / Трубопроводный транспорт и наземный транспорт (за исключением железнодорожного и автомобильного);
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě / Складирование и упаковка товаров, манипуляции с грузами, техническая деятельность на транспорте;
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení / Экспедиторская деятельность и представительство в таможенных процедурах;
 • Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb / Предоставление почтовых услуг (в том числе международных);
 • Ubytovací služby / Предоставление жилья;
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály / Предоставление программного обеспечения, консультаций в области информационных технологий, обработка данных, хостинг, а также сопутствующая деятельность и работа в области web-порталов;
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří / Деятельность информационных и новостных офисов;
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí / Работа в области недвижимости, обслуживание объектов недвижимости;
 • Pronájem a půjčování věcí movitých / Аренда движимого имущества;
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků / Предоставление консультаций, обработка заключений специалистов;
 • Projektování pozemkových úprav / Проектирование на земельных участках;
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce / Подготовка и разработка технических проектов, графические и чертежные работы;
 • Projektování elektrických zařízení / Проектирование электрического оборудования;
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd / Исследования и разработки в области естественных, технических и общественных наук;
 • Testování, měření, analýzy a kontroly / Тестирование, измерение, анализ и контроль;
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení / Рекламная деятельность, маркетинг и представительство в СМИ;
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling / Дизайнерская деятельность, декорирование, оформление и моделирование;
 • Fotografické služby / Услуги фотографа;
 • Překladatelská a tlumočnická činnost / Услуги письменного и устного перевода;
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy / Услуги в области администрирования, а также услуги организационно-хозяйственного характера;
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu  / Содержание турагенства, предоставление услуг экскурсовода;
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  / Внешкольное воспитание и образование, организация курсов и занятий (включая преподавательскую деятельность);
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí / Эксплуатация культурного, культурно-образовательного и развлекательного оборудования, проведение культурных мероприятий, организация развлечений, выставок, ярмарок, показа мод, продажи и других похожих мероприятий;
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti / Эксплуатация спортивного оборудования, а также организация спортивных мероприятий;
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží / Предоставление услуг в области стирки, глажки, ремонта и ухода за одеждой, декоративными тканями и др.;
 • Poskytování technických služeb / Предоставление технических услуг;
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel / Ремонт и обслуживание бытовых принадлежностей, предметов культурного характера, предметов точной механики, оптических и измерительных приборов;
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu / Предоставление услуг личного характера, а также услуг, связанных с личной гигиеной;
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost / Предоставление услуг для семьи и домашнего хозяйства;
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené / Прочие услуги, торговля и производство.

Смотрите также перечни видов деятельности других категорий:Последние новости:


популярное