Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
04d 3 °C

Условия продажи билетов на tickets.420on.cz

Podmínky prodeje vstupenek prostřednictvím webového portálu tickets.420on.cz

1. Společnost 420on.cz s.r.o., se sídlem Legerova 1820/39, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 276 23 793, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 119651 (dále jen „Společnost“), je zprostředkovatelem mezi pořadatelem akce a zákazníkem (divákem) a není odpovědná za neúspěšné nebo zrušené akce, změny termínů konání akcí, zpoždění, kvalitu, a další problémy související s organizováním akcí. Odpovědnost v těchto věcech nese pořadatel akce („Pořadatel“).
Společnost není pořadatelem kulturních ani jakýchkoli jiných akcí (dále jen „Akce“). Společnost prodává vstupenky jménem a na účet Pořadatele. Společnost neurčuje ceny ani podmínky prodeje vstupenek, včetně určení umístění osob (určení míst k sezení). Práva a povinnosti vztahující se k nákupu vstupenek musí být určené a zveřejněné Pořadatelem. Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za obsah, změnu a provádění těchto práv a povinností. Společnost nenese odpovědnost za vrácení peněz za vstupenky vrácené, zničené, ztracené, odcizené nebo poškozené. Zákazník je povinen nároky z výše uvedeného uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce.
Veškeré nároky týkající se Akce ve vztahu k organizaci, obsahu, kvalitě,  reklamě a dalším je zákazník oprávněn uplatnit  pouze přímo u Pořadatele.

2. Vstupenky je možné zakoupit elektronicky prostřednictvím webového portálu tickets.420on.cz
Společnost má právo kdykoli omezit počet vstupenek zakoupených/rezervovaných pro jednu osobu prostřednictvím webového portálu www.tickets.420on.cz a také má právo na přerušení transakce na nákup takového počtu vstupenek, který překračuje povolené množství, a dále si Společnost mimo jiného vyhrazuje právo zrušit rezervaci vstupenek při spekulacích se vstupenkami – při každodenním prodloužení rezervace u více než 4 vstupenek. Před zrušením rezervace technický specialista Společnosti odešle zákazníkovi e-mail s oznámením o zrušení rezervace a se žádosti o kontaktovaní technického specialisty Společnosti.
Zákazník obdrží zakoupenou(é) vstupenku(y) prostřednictvím webového portálu www.tickets.420on.cz po zaplacení.
Zákazník má právo zarezervovat vstupenky prostřednictvím webového portálu www.tickets.420on.cz. Rezervací se rozumí předběžná rezervace místa na akci (právo zúčastnit se akce). Rezervované vstupenky musí být zaplacené ve lhůtě stanovené pro každý konkrétní případ technickým specialistou Společnosti, automatická doba rezervace vstupenky(ek) je 20 minut. Zrušení rezervace zákazníkem po provedení rezervace není možné.
Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění („Občanský zákoník“), nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 Občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

3. Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí vstupenek nebo dodání vstupenek prostřednictvím webového portálu jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze a v případě dodání vstupenek e-mailem do 3 pracovních dnů elektronickou poštou na e-mailovou adresu tickets@420on.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek webového portálu není předmětem reklamace.
Reklamaci obsahu vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu vstupenky řeší obsluha prodejního místa okamžitou reklamací. Obsluha prodejního místa podá zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou vstupenku zrušit, je obsluha prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list.
Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

4. Pokud je událost zrušena, odložena, nebo se změní místo, čas atd., servisní poplatek nebude zákazníkovi vrácen, protože tato služba byla již skutečně poskytnuta. Peníze za vstupenky na neuskutečněné událostí vrací Pořadatel, pokud není uvedeno jinak. V případě zrušení Akce bude na webových portálech www.420on.cz a www.tickets.420on.cz poskytnuta informace o tom, že Akce byla zrušena.
Společnost je oprávněná vracet vstupné uhrazené zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného Společnosti ze strany Pořadatele udělen, mohou zákazníci uplatňovat své nároky přímo vůči Pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na prodejním místě Společnosti, na webovém portálu, anebo formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailovou adresu tickets@420on.cz.
V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně Pořadatel zrušené Akce.
Zákazníkům nebudou vráceny částky uhrazené za platbu kartou nebo prostřednictvím servisu PayPal.

5. Prostřednictvím webového portálu www.tickets.420on.cz lze uvést odkazy na informace poskytnuté na internetu ze zdrojů třetích stran. Vzhledem k tomu, že Společnost nekontroluje tyto webové stránky a informace na nich obsažené, neodpovídá za přesnost a spolehlivost těchto informací.
Jakékoliv použití webu www.tickets.420on.cz, jeho obsahu a dat pro nezákonné účely, a také za účelem prodeje nebo dalšího přeprodeje vstupenek, pro reklamu nebo jiné činnosti s cílem získat příjem, včetně zprostředkování v oblasti prodeje vstupenek („Zakázané jednání“), je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
V případě, že se zákazník dopustí Zakázaného jednání na portálu www.tickets.420on.cz, si Společnost vyhrazuje právo takovému zákazníkovi zakázat využívání portálu www.tickets.420on.cz a/nebo jednostranně odstoupit od smlouvy o koupi vstupenky(ek) s tímto zákazníkem, kdy odstoupení je účinné jeho oznámením zákazníkovi na jím uvedenou emailovou adresu.

6. Využíváním portálu www.tickets.420on.cz zákazník potvrzuje, že:
- je zletilou fyzickou osobou, která nemá omezenou svéprávnost a je plně právně způsobilá pracovat se zdroji na internetu nebo se jedná o právnickou osobu, jejíž zástupce je oprávněn pro práci s  www.tickets.420on.cz při zastupování uvedené právnické osoby.

7. Společnost si vyhrazuje právo účtovat si servisní poplatek za zprostředkování prodeje vstupenek nebo změnit ceny vstupenek po dohodě s Pořadatelem. Společnost má právo při prodeji vstupenek poskytovat zákazníkům za poplatek další doplňkové služby. Částky přijaté za doplňkové služby poskytnuté zákazníkům Společností jsou vlastním příjmem Společnosti.

8. Společnost nekontroluje, zda je osoba předkládající vstupenku osobou, která vstupenku zakoupila a nenese žádnou odpovědnost za případné škody tím způsobené. Jedna vstupenka je platná pouze pro jednou osobu. Odpovědnost za neporušený stav vstupenky nese zákazník. Při návštěvě Akcí na základě vytištěné vstupenky je zákazník považován za přihlášeného po prvním prokazovaní Pořadateli a/nebo naskenování vstupenky čtečkou vstupenek. Vstupenky s identickým čárovým kódem nejsou pro Společnost právně relevantní.
Společnost neodpovídá za pravost a identifikaci vstupenek, které byly zakoupené na neznámém místě (ne v kanceláři informačního portálu 420on.cz a/nebo on-line prostřednictvím webového portálu www.tickets.420on.cz).

9. Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci užívání sítě 420on.cz, zejména tedy jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které zákazník v rámci užívání sítě 420on.cz vědomě poskytne. Osobní údaje Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.
Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem. K tomuto zpracování osobních údajů je Společnost oprávněna dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu zákazníka.
Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na portálu www.tickets.420on.cz nebo při jiném využití služeb prodejní sítě Společnosti uděluje zákazník společnosti souhlas ke zpracování osobních údajů, a to též za účelem vyhodnocování fungování portálu Společnosti, resp. konaných Akcí, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.
Zákazník uděluje Společnosti souhlas k předání osobních údajů Pořadateli příslušné Akce a dále též provozovateli prostor, ve kterých se příslušná Akce koná, a to za účelem statistického vyhodnocování konaných Akcí a marketingového zpracování. Dále zákazník souhlasí s tím, že Společnost může předat osobní údaje dalším společnosti ze své skupiny. Společnost uveřejní seznam všech takových společností na svém portálu.
Zákazník je oprávněn kdykoliv požádat o změnu osobních údajů anebo vyslovit nesouhlas se zpracování svých údajů pro marketingové účely a to písemně. Společnost je v takovém případě povinna bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely. Nesouhlas či žádost o změnu lze vyslovit zasláním emailu na e-mailovou adresu: tickets@420on.cz.

10. V případě, že mezi Pořadatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou Pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a Pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Společnost si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat. Aktualizace těchto obchodních podmínek Společností budou oznámeny zveřejněním příslušných informací na oficiálních stránkách informačního portálu Společnosti, tj. www.420on.cz.

12. Spory podle těchto podmínek budou řešeny v souladu s právním řádem České republiky. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия продажи билетов через веб-портал tickets.420on.cz

1. Компания 420on.cz s. r. o., с юридическим адресом Legerova 1820/39, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 276 23 793, зарегистрированная в торговом реестре Городского суда в Праге, sp. zn. C 119651 (далее только как „Компания“), является посредником между организатором мероприятия и клиентом (зрителем) и не несет ответственности за неудачные или отмененные мероприятия, изменение даты проведения мероприятий, задержки, качество, и другие проблемы, связанные с организацией мероприятий. Ответственность по этим вопросах несет организатор мероприятий („Организатор“). Компания не является организатором ни культурных, ни каких-либо других мероприятий (далее - „Мероприятние“). Компания продает билеты от имени и по поручению Организатора. Компания не устанавливает ни цены, ни условия продажи билетов, в том числе определение расположения лиц (определение сидящих мест). Права и обязанности, касающиеся покупки билетов, должны быть разработаны и опубликованы Организатором. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за содержание, изменение и реализацию этих прав и обязанностей. Компания не несет ответственности за возврат денег за возвращенные, уничтоженные, утерянные, украденные или испорченные билеты. Заказчик обязан приводить требования из приведенного выше заявления непосредственно к Организатору Мероприятия. Все претензии, связанные с огранизацией, содержением, качеством, рекламой Акции и др., клиент имеет право предъявлять непосредственно к Организатору.

2. Билеты можно купить в электронном виде через веб-портал или забронированные билеты можно приобрести в офисе информационного портала 420on.cz по адресу: Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1. Компания имеет право в любое время ограничить количество билетов, купленных/забронированных для одного человека с помощью веб-портала www.tickets.420on.cz, а также имеет право на прерывание сделки по покупке такого количества билетов, которое превышает допустимое количество, а также Компания, кроме того, оставляет за собой право отменить бронирование билетов в случае, если дойдет к спекуляции с билетами – при повседневном продлении бронирования более чем 4 билетов. Перед отменой бронирования, технический специалист Компании направляет клиенту письмо с уведомлением об отмене бронирования и с просьбой обратиться к технического специалисту Компании. Клиент получает приобретенный(е) билет(ы) через веб-портал www.tickets.420on.cz после оплаты. Клиент имеет право заказать билеты через веб-портал www.tickets.420on.cz. Бронирование означает предварительное резервирование места на мероприятии (право на участие в акции). Забронированные билеты должны быть оплаченные в сроки, установленные для каждого конкретного случая техническим специалистом Компании, автоматическое время бронирования билетов(а) составляет 20 минут. Отмена бронирования клиентом после оформления заказа не представляется возможным. По причине, указанной в постановлении § 1837, букв. j) закона № 89/2012 Сб., гражданского кодекса в действующем звучании („Гражданский кодекс“), от покупки билетов нельзя отказаться согласно §1829 Гражданского кодекса (отказ до 14 дней без указания причин), поскольку в данном случае речь идет о договоре об использовании свободного времени и выполнении (участие в Мероприятнии, на которое билет дает право), предоставляется в установленный срок или время.

3. Клиент обязан сразу после личного получении электронных билетов на указанную электронную почту проверить их точность и полноту (в основном: название Мероприятия, место и время проведения Мероприятия, цену и количество билетов, а также другие параметры). О возможной рекламации, касающейся содержания билетов, клиент обязан уведомить персонал сразу же после их личного получения, а в случае доставки билетов по электронной почте, в течение 3 рабочих дней по электронной почте на адрес электронной почты tickets@420on.cz. Последующие претензии не будут рассматриваться. Сбой в работе веб-портала, не подлежит рекламации. Рекламацию содержания билетов, особенно ошибок в печати, неполноты или искажения информации или обозначения вида билета решает персонал торгового места в виде непромедительной рекламации. Персонал торгового места предоставляет заказчику устную информацию о порядке и сроках решения рекламации. Если из-за технических причин нельзя возвращенный билет отменить, персонал торгового места обязан с клиентом написать рекламацию в письменном виде. Уплаченный вступительный взнос не возвращается, если явным образом не указано иное. Приобретенной билет не подлежит обмену. В случае потери или повреждения дублирующие билеты не выдаются.

4. Если событие отменяется, переносится, или изменяется его место, время проведения и др., сервисный сбор клиенту не возвращается, так как эта услуга является фактически оказанной. Деньги за билеты на отмененное событие возвращает Организатор, если не указано иное. В случае отмены Мероприятия на веб-порталах www.420on.cz и www.tickets.420on.cz будет предоставлена информация о том, что Мероприятние было отменено. Компания имеет право возвращать уплаченные клиентом финансовые средства за билет исключительно в размере и на условиях, установленных на основании инструкции Организатора в случае, если для этой цели Организатор предоставляет соответствующие финансовые средства. Если со стороны Организатора инструкции к возврату средств за билеты не поступало, клиенты могут направлять свои требования непосредственно к Организатору. В случае отмены Мероприятия клиенты будут проинформированы о порядке возврата билетов в торговой точке Компании, на веб-портале, или в виде ответа на запрос, присланный в электронном виде на адрес электронной почты tickets@420on.cz. В части, в которой претензии клиентов не будут удовлетворены, отвечать будут клиентам исключительно Организаторы Мероприятия. [Клиентам не будут возвращены суммы, заплаченные кредитной картой или посредством сервиса paypal.]

5. На веб-портале www.tickets.420on.cz могут быть указаны ссылки на информацию, представленную в интернете из сторонних источников. Учитывая, что Компания не контролирует эти веб-сайты и информацию, которая на них содержится, Компания не несет ответственности за точность и достоверность такой информации. Любое использование веб-сайта www.tickets.420on.cz, его содержания и данных для незаконных целей, а также для продажи или дальнейшей перепродажи билетов, для рекламы или другой деятельности с целью получения дохода, в том числе посредничество в области продажи билетов („Запрещенные действия“), запрещается без предварительного письменного согласия Компании. В случае, если клиент совершает Запрещенные действия на портале www.tickets.420on.cz, Компания оставляет за собой право такому клиенту запретить использование портала www.tickets.420on.cz и/или в одностороннем порядке расторгнуть договор о покупке билетов(а) с этим клиентом, уведомление о расторжении договора придет клиенту на его указанный адрес электронной почты.

6. Пользуясь порталом www.tickets.420on.cz клиент подтверждает, что: - он является совершеннолетним физическим лицом, которое не имеет ограниченного права, и юридически полностью имеет право работать с источниками в интернете или что он является юридическим лицом, чей представитель уполномочен для работы с www.tickets.420on.cz и уполномочен представлять интересы данного юридического лица; - выполняет все условия работы с порталом www.tickets.420on.cz, которые приведены на сайте http://420on.cz/tickets;

7. Компания оставляет за собой право взимать сервисный сбор за посредничество при продаже билетов или изменить цены на билеты по согласованию с Организатором. Компания имеет право при продаже билетов, предлагать клиентам за отдельную плату дополнительные услуги. Суммы, полученные за дополнительные услуги, оказанные клиентам Компании являются собственным доходом Компании.

8. Компания не проверяет, является ли лицо, предоставляющее билет, человеком, который купил билет и не несет ответственности за какие-либо убытки, связанные с его приобретением. Один билет действителен только для одного человека. Ответственность за надлежащее состояние билетов несет клиент. При посещении Мероприятий на основе распечатанных билетов, клиент считается вошедшим после первого представления билета Организаторам и/или сканирования билета устройством считывателя билетов. Билеты с идентичным штрих-кодом не имеют для Компании юридической силы. Компания не несет ответственности за подлинность и идентификацию билетов, которые были приобретены в незнакомом месте (не в офисе информационного портала 420on.cz и/или он-лайн через веб-портал www.tickets.420on.cz).

9. Компания собирает, обрабатывает и хранит персональные данные, предоставленные клиентом в рамках использования сети 420on.cz, в частности: имя, фамилия, почтовый адрес, электронный адрес (e-mail), номер телефона и другие данные, которые клиент в рамках использования сети 420on.cz сознательно предоставил. Персональные данные Компания собирает, обрабатывает и хранит с помощью электронных носителей информации в защищенном хранилище данных. Компания собирает, обрабатывает и хранит персональные данные, в первую очередь, в целях обеспечения исполнения договора, заключенного с клиентом. Обрабатывать выше указанные персональные данные Компания вправе в соответствии с § 5 абз. 2. b) закона № 101/2000 Сб., о защите персональных данных, без предварительного согласия заказчика. Проявлением воли, сделанной в ходе регистрации на портале www.tickets.420on.cz или при другом использовании услуг сети продаж Компании, клиент предоставляет компании согласие на обработку персональных данных также в целях оценки функционирования портала Компании, или, проводимых Мероприятий, и, кроме того, в целях маркетингового обработки персональных данных. По термином "маркетинговая обработка" понимается, в частности, согласие с предложением товаров и услуг и передача информации о маркетинговых мероприятиях, включая сообщения электронной почты, контакта и отправки коммерческих сообщений посредством электронной почты, а также других электронных средств. Клиент предоставляет Компании согласие на передачу персональных данных Организатору соответствующих Мероприятий, а также владельцу помещений, в которых данное Мероприятие проводятся с целью проведения статистической оценки проводимых Мероприятий и маркетинговой обработки. Далее клиент соглашается с тем, что Компания может передать персональные данные другой компании из своей группы. Компания опубликует список всех таких компаний на своем портале. Клиент имеет право в любое время запросить изменение персональных данных или заявить о своем несогласии с обработкой своих данных в маркетинговых целях в письменном виде. Компания в таком случае обязана незамедлительно прекратить обработку этих данных для таких целей. Несогласие или запрос на изменение можно произвести с помощью электронного письма, отправленного на адрес электронной почты: tickets@420on.cz.

10. В случае, если между Организатором и клиентом, который является потребителем, возникнет потребительский спор в связи с покупкой билетов на организуемое Организатором Мероприятие или в связи с организацией или проведением организуемого Мероприятия, который невозможно будет разрешить на основании взаимного соглашения между таким клиентом и Организатором, клиент может подать заявление на внесудебное разрешение такого спора органу внесудебного разрешения потребительских споров, которым является Чешская торговая инспекция, Центральная инспекция – отдел ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Клиент может также использовать платформу для решения споров в режиме онлайн, созданную Европейской комиссией по адресу: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Компания оставляет за собой право на обновление настоящих торговых условий и процесса рекламации. Обновления настоящих торговых условий Компании будут объявлены путем публикации соответствующей информации на официальном сайте информационного портала Компании, т. е. www.420on.cz.

12. Споры согласно таким условиям будут решаться в соответствии с законодательством Чешской республики.Мобильная версия