С 18 декабря в Чехии вступают в силу поправки в законе об иностранцах

10 декабря 2015
12:01
21990
МВД Чехии распространило информацию об изменениях в законе о пребывании иностранцев на территории страны.

На официальном сайте Министерства внутренних дел Чешской Республики появилась информация о том, что 18 декабря вступят в силу поправки к закону о пребывании иностранных граждан (закон № 326/1999 Сб.) и закону об убежище (закон № 325/1999 Сб.).

Напомним, что 24 ноября президент ЧР Милош Земан одобрил поправки в законах об иностранцах. Мы приводим основные разъяснения изменений от МВД, о которых иностранным гражданам в Чехии важно знать. 

Перечень главных поправок в законе о пребывании иностранцев к 18.12.2015

1. Dlouhodobá víza

Dlouhodobé vízum bude moci být uděleno s platností až na 1 rok. Je - li žadatelem o dlouhodobé vízum cizinec mladší 18 let, bude vyžadován i souhlas zákonného zástupce (obvykle rodiče) či poručníka s pobytem takového cizince na území. Souhlas se nevyžaduje u toho zákonného zástupce, který za cizince žádost podává nebo se kterým má žít na území.

1. Долгосрочные визы

Долгосрочные визы будут выдавать сроком до 1 года. Если заявителем на долгосрочную визу является иностранец младше 18 лет, потребуется разрешение его законных представителей (обычно родителей) или опекуна на пребывание несовершеннолетнего в Чехии. Разрешение не требуется, если законный представитель подает заявление за подопечного или собирается проживать вместе с ним на территории ЧР.

2. Lhůty pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt a jeho prodloužení

Lhůta pro podání žádosti se prodlužuje, žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení doby jeho platnosti lze podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu či dlouhodobého víza a nejpozději v poslední den platnosti víza či povolení k pobytu. Výjimkou je žádost o prodloužení zaměstnanecké karty, která musí být podána nejdříve 120 dnů a nejpozději 30 dnů před skončením platnosti dosavadní zaměstnanecké karty.

Připadne – li poslední den platnosti dlouhodobého víza či povolení k dlouhodobému pobytu na den pracovního klidu (sobota, neděle, svátek), posledním den, kdy cizinec může žádost podat, je nejbližší PŘEDCHÁZEJÍCÍ pracovní den. V případě, kdy konec lhůty připadá na pracovní den, který není úředním dnem (pátek), lze žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze ještě v poslední den této lhůty podat k poštovní přepravě. Toto neplatí pro žádosti, které musí být podány žadatelem osobně (žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, žádost o „změnu účelu“ povolení k dlouhodobému pobytu), tyto žádosti musí být nejpozději v poslední den lhůty doručeny ministerstvu vnitra. V případě, že bude taková žádost osobně do 5 dnů potvrzena, může být ministerstvu vnitra doručena v poslední den lhůty i prostým e-mailem, faxem, do datové schránky ministerstva. 

Skutečnost, že posledním dnem lhůty je neúřední pracovní den, nelze obecně považovat za důvod na vůli nezávislý, který cizinci brání v podání žádosti. Z tohoto důvodu, prosíme, podávejte žádosti s časovým předstihem. 

2. Сроки подачи заявлений о долговременном пребывании и его продлении

Продлен срок подачи заявлений. Заявление о выдаче разрешения на долговременное пребывание или его продление можно подать не раньше, чем за 120 дней перед окончанием его срока действия или действия долгосрочной визы, и не позже, чем в последний день срока действия этих документов. Исключением считается заявление о продлении разрешения на работу, которое нужно подать не раньше, чем за 120 дней, и не позже, чем за 30 дней до истечения срока действия документа.

Если последний день подачи заявления приходится на выходной день (субботу, воскресенье, праздник), то иностранец должен сделать это в предшествующий рабочий день. Если последний день подачи приходится на пятницу, когда учреждения не работают, подать заявление можно по почте. Это правило не распространяется на заявления, которые должны быть поданы лично (заявление о получении разрешения на долгосрочное пребывание, заявление о смене цели пребывания). Эти заявления должны быть переданы МИД не позже последнего разрешенного дня. В случае если  такое заявление будет подтверждено личным присутствием заявителя не позже, чем за 5 дней до окончания допустимого срока, документ можно отправить в МИД простым электронным письмом, по факсу или на «датову схранку» министерства.

Если последний день подачи заявления приходится на выходной, это не считается обстоятельством, которое объективно мешает иностранцу подать заявление. В связи с этим, пожалуйста, подавайте заявления с запасом времени.

3. Důvody bránící v podání žádosti ve lhůtě 

Důvody na vůli nezávislé bránící ve včasném podání žádosti o vydání nebo prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu musí cizinec uplatit při samotném podání žádosti a žádost musí podat do 5 pracovních dnů po jejich odpadnutí. K později sděleným důvodům nebude přihlíženo. Na výzvu je cizinec tyto důvody povinen prokázat.

3. Причины, по которым подать заявление вовремя не удалось

Указать причины, из-за которых подать заявление вовремя не удалось, иностранец должен непосредственно во время подачи документов. Подать заявление необходимо не позднее 5 дней с момента, как уважительные причины перестанут действовать. В противном случае министерство не будет рассматривать документы. По требованию органа иностранец должен подтвердить обстоятельства, из-за которых он не смог соблюсти срок подачи заявления.

4. Definice rodinného příslušníka občana EU

V souladu se směrnicí č. 2004/38/ES a navazující judikaturou Soudního dvora EU dochází k upřesnění definice rodinného příslušníka občana EU, zejména dosavadní pojem „vztah obdobný vztahu rodinnému“ je upřesněn tak, že bude zahrnovat pouze vztahy mezi nesezdanými partnery.

4. Определение члена семьи гражданина ЕС

В соответствии с директивой № 2004/38/ES и связанной с ней юрисдикцией Судебной палаты ЕС определение члена семьи гражданина ЕС было уточнено. Понятие «отношения, расцениваемые как семейные» будет распространяться только на отношения между неженатыми партнерами.

5. Trvalý pobyt

Stanovena plošná povinnost osobního převzetí rozhodnutí o povolení k pobytu. Žádost o vydání povolení k trvalému pobytu nebude oprávněn podat cizinec pobývající na území na základě výjezdního příkazu a žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu z důvodů humanitárních, zřetele hodných a v zájmu České republiky nebudou moci být podány na území pouze v době pobytu cizince na území na dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu, které již není platné, ale pouze se za platné považuje (tzv. fikce pobytu). Dochází ke změně podmínek konání zkoušky z českého jazyka včetně okruhu škol oprávněných zkoušku konat. Dosavadní osvědčení o znalosti jazyka českého zůstávají v platnosti.

5. Постоянное место жительства

Если иностранец находится в Чехии на основании выездной визы или разрешения о долгосрочном пребывании с истекшим сроком действия, то подать заявление на ПМЖ он не сможет. Изменены условия экзамена по чешскому языку, а также список учреждений, уполномоченных его проводить. Свидетельства о прохождении экзамена, полученные ранее, остаются действительными.

6. Rodinní příslušníci občanů EU s povoleným přechodným pobytem

Neprodloužením platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana EU se ukončuje i přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU na území. Za nepodání či opožděné podání žádosti o prodloužení pobytové karty rodinného příslušníka občana EU lze uložit pokutu až do výše 3 000 Kč. Je – li přechodný pobyt na území cizinci ukončen na jeho žádost nebo pouze z důvodu, že přestal být rodinným příslušníkem občana EU nebo a s občanem EU přestal pobývat na území, může v 60 denní lhůtě od právní moci rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu na území podat žádost o trvalý pobyt po 5 letech nepřetržitého pobytu na území nebo o dlouhodobý pobyt.

6. Члены семей граждан ЕС с разрешением на временное проживание

Если иностранец, являющийся членом семьи гражданина ЕС, не продлит карту, позволяющую находиться в ЧР, то она считается недействительной. За то, что иностранец не подал или опоздал с подачей заявления о продлении карты для членов семьи гражданина ЕС, штраф достигает 3000 крон. Если разрешение на временное пребывание было закрыто по заявлению иностранца или по причине, что он перестал являться членом семьи гражданина ЕС или больше не живет с ним в Чехии, то в течение 60 дней иностранец имеет право подать заявление о ПМЖ или долговременном проживании, если непрерывно жил в стране в течение 5 лет.

7. Souhlas se změnou zaměstnavatele či pracovní pozice u zaměstnaneckých karet 

Požádá – li držitel zaměstnanecké karty o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovní pozice ve lhůtě 120 – 30 dnů před skončením platnosti dosavadní zaměstnanecké karty, bude tato žádost vyřízena současně také jako žádost o prodloužení zaměstnanecké karty. Takto nebude postupováno pouze v případě výslovného nesouhlasu žadatele nebo v případě, že délky zaměstnání u nového zaměstnavatele či na nové pracovní pozici nebude přesahovat dobu platnosti dosavadní zaměstnanecké karty

7. Изменение работодателя или должности по трудовым картам

Если у обладателя трудовой карты в Чехии изменится работодатель или должность, то он должен в течение 120-30 дней перед окончанием ее срока действия подать заявление о согласовании изменений. Заявление будет рассмотрено одновременно с заявлением о продлении трудовой карты. Это не касается случаев, когда срок трудоустройства или работы на новой должности меньше, чем период действия трудовой карты.

8. Odpovědnost zákonného zástupce cizince za plnění povinností dle zák. č. 326/1999 Sb. 

Zákonný zástupce cizince mladšího 15 let (nejčastěji rodič) bude povinen zajistit, aby tento cizinec na území ČR pobýval oprávněně a také bude povinen zajistit plnění povinností stanovených zák. č. 326/1999 Sb. za takového cizince.

8. Ответственность законного представителя иностранца согласно закону № 326/1999 Сб.

Законный представитель иностранца младше 15 лет (чаще всего родитель) несет ответственность за легальное пребывание несовершеннолетнего на территории ЧР согласно закону № 326/1999 Сб.

9. Vydávání cizineckých pasů 

Od 1.1.2016 bude cizinecký pas bude moci být vydán pouze s nosičem biometrických dat. V období od 15.12.2015 do 31.12.2015 nebude možné podat žádost o vydání cizineckého pasu s nosičem biometrických dat ani takový pas vydat.

9. Выдача временных загранпаспортов

С 1.1.2016 временные чешские загранпаспорта иностранцам будут выдавать только с носителем биометрических данных. В период с 15.12.2015 до 31.12.2015 подача заявлений на временные загранпаспорта и их выдача приостановлены.

Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
19 МАЯ 2024
272
Людям, находящимся на последних стадиях неизлечимого заболевания, будет гораздо проще получить пособие по уходу. Они будут получать его автоматически, и им не придется долго ждать и проверять,...
11:00
19 МАЯ 2024
892
Суд в Санкт-Петербурге постановил арестовать активы Deutsche Bank на сумму почти 239 миллионов евро (5,9 миллиарда крон). Это тот же случай, что и ограничения в отношении итальянской банковской...
18:00
18 МАЯ 2024
1158
Убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо уже активно эксплуатируется чешскими «торговцами страхом», которые давно играют на руку российской пропаганде. Seznam Zprávy составил карту их усилий...
11:00
18 МАЯ 2024
577
В прошлом году общие расходы на пенсии выросли на 97 миллиардов крон, или на 17%, по сравнению с предыдущим годом и достигли 685 миллиардов крон. Их доля в расходах государственного бюджета также...
09:30
18 МАЯ 2024
1703
Суд в Санкт-Петербурге постановил арестовать активы итальянской банковской группы UniCredit на сумму 463 млн евро (11,4 млрд крон). Это связано со спором с российским газовым гигантом "Газпром"....
22:00
17 МАЯ 2024
1374
Вечером в пятницу, 17 мая, спасатели выехали в пражский район Подоли, где автомобиль съехал в реку Влтава. По словам представителя полиции, люди, находившиеся в машине, были спасены.
21:00
17 МАЯ 2024
835
Когда пражская станция метро «Иржихо з Подебрад» открылась после реконструкции, она некоторое время выглядела как музей. Все рассматривали новые светильники и алюминиевую плитку, которая блестела...
19:30
17 МАЯ 2024
1320
Социальные сети могли способствовать радикализации лица, напавшего на премьер-министра Чехии Роберта Фицо, считает психолог Ян Кулханек. По его словам, исходя из известной нам информации,...
18:00
17 МАЯ 2024
434
Региональный суд в Усти-над-Лабем сегодня снова отложил основной процесс по делу Иржи Лоботки, обвиняемого в поджоге национального парка «Чешская Швейцария». До сих пор неясно, понимает ли он, что...
16:30
17 МАЯ 2024
1189
Ассоциации, некоммерческие организации, товарищества собственников жилья, кооперативы, школы и муниципалитеты смогут получить до 50 000 крон на посадку деревьев и кустарников. Кроме того, еще 50...
15:00
17 МАЯ 2024
570
Сегодня днем фермеры обсудят возможную отмену акций протеста, запланированных на среду, 22 мая, в Праге. Причина — напряженная ситуация в Словакии. Уже в четверг профсоюзы отменили демонстрацию,...
11:30
17 МАЯ 2024
971
В ходе трехлетнего расследования детективам не удалось получить ключевые доказательства того, что агенты проникли на склад во Врбетице и установили там взрывное устройство, хотя десятки других улик...
10:30
17 МАЯ 2024
574
Наказание ребенка ремнем неприемлемо для большинства родителей. Три пятых опрошенных осуждают это. Однако терпимость к шлепкам или пощечинам гораздо выше, свидетельствует опрос, проведенный...
09:30
17 МАЯ 2024
601
Представители Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ČMKOS) сегодня на брифинге дадут комментарии по поводу отмененной демонстрации, которая должна была состояться во вторник, 21 мая, на...
21:00
16 МАЯ 2024
1994
В украинском обществе существует мнение, что мобилизация не совсем справедлива и что ее можно избежать, заявил посол Чехии в Украине Радек Пех, который был гостем подкаста «Ненужная война» в Киеве...